84-28 6660 3000
Support 24/7
Menu

HAI PHONG - JAPAN

AGENT JAPAN:

New Star  Line
Meiko Bldg., 5F, 1-17-13, Nishiki, Naka-ku, Nagoya, Japan 460-0003
TEL: +81-52-218-3737  FAX: +81-52-218-3770

Support